اپل توسعه روترهای بی سیم را متوقف می کند

دولت مجارستان با گذاشتن سیم خاردار در مرزهای خود سعی داشت از ورود غیر قانونی پناهجویان جلوگیری کند اما سیم خاردار ها هم نتوانستند مانع از هجوم انبوه پناهجویان شونددانلود