ایدز در سریال پریا

ایدز به روایت قصۀ «پریا» تازه ترین سریال شبکه سوم سیما حرفهایی تازه دارد، حرفهایی برای جامعه ای که از ایدز می ترسد. ترسی که پریا با قصه ای متفاوت و البته آموزشی پنهان در درام خود به جنگ آن رفته است. http://www.tasnimnews.com/fa/media/1395/06/06/1169050دانلود