بدسرپرست تنهاتر است

حضور شهرام گیل آبادی مدیرکل روابط عمومی شهرداری تهران و مدیر کمپین مردمی کمپین بدسرپرست تنهاتر است در برنامه باهمستان هدف این کمپین آگاه سازی مردم از وضعیت کودکانی است که سرپرست بد دارند. مجری این بخش رضامنتظری مقدم بوده است.دانلود