جواب به کار ببندیم صفحه 14 مطالعات نهم سوال ۵

وووواااییی ددددااارررممم مممیییپپپوووکککممم یعنی من بیشترازهمتون صداپیشه هارو میشنایم البته قصدپزدادن اصلا ندارم ولی خوب برای بعدی خخخخوووو فففکککرر کنید لایک ونظرفراموش نشهدانلود