جینگه جینگه ساز میاد شهلا سرشار

واسونک شیرازی به مجموعه اشعاری گفته میشوند که از زمان خواستگاری و نامزدی گرفته تا حنابندون و آرایشگاه و شب ازدواج و پاتختی و پاگشا خوانده میشوند.این اشعار سینه به سینه از بزرگان به ما ارث رسیده.واسونک های شیرازی برای حفظ اصالت باید شُل و وارفته خوانده شونددانلود