خزر مستعد سونامی است رسوب گذاری خزر عامل برخی از زله های ایران ترکیه

ویدیو واقعا از خزر هیچ سهمی به ایران نرسیده است؟ از کانال نامه نیوزدانلود