دانلود رایگان چگونه جهان را اداره کنیم وینسون چرچیل

با عملی کردن تکنیک های این فیلم منابع انسانی خود را به طور غیرمستقیم کنترل می کنید و محیطی را فراهم می سازید که خود کارکنان محیط قانون مندی را به وجود آورند.دانلود