درباره ی فعالیت های خانه ی سلامت میدان های تره بار و

جلوگیری از ورود و خروج میوه و ماشین ها بدلیل فوت میوه فروش www.akhbarnovin.ir ۵ مامور شهرداری بازجویی شدند قتل عمد در این حادثه مطرح نیست دیروز در قم یک میوه فروش به صورت مشکوک فوت شددانلود