رویا تیموریان

"وظیفه همه ماست که با سازمان های مردم نهادی که به آنها اعتماد داریم و می شناسیم همکاری کنیم". مصاحبه با هنرمند خوب کشورمان رویا تیموریان در خصوص پویش ملی همه با هم به پیش برای پیشگیریدانلود