ریزش خیابان شهران

خیابانی در ژاپن به طرز عجیبی ریزش کرد.دانلود