سومین دوره نویسی آل جلال برپا می شود

ویدئوی متن خوانی کتاب آقاجلال که توسط محمود گلابدره ای مولف کتاب و شاگرد جلال آل احمد صورت گرفته است.دانلود