طارمی با پرسپولیس دو ساله بست

اخبار کوتاه؛ تمدید قرارداد دو ساله مهدی طارمی با پرسپولیسدانلود