قطاع کاری پارچه

آموزش هنر قطاع کاری یا سوخت نگاری پارچه توسط خانم مهرجو در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.دانلود