متن های دربارهی عظمت مخلوقات خدا

صحبتهای حاج آقا مهدی خلیفه در مورد خدا خیلی زیبا www.mahdikhalifeh.comدانلود