مدل سال نود وپنج پیراهن

آموزش پیراهن مدل قارچی دخترانه توسط خانم حسین آبادی در بخش هنری برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.دانلود