مرگ ستایش قریشی درورامین

Six-year-old Afghan refugee girl stabbed to death and dipped into acid after being sexually abused in Varamin city of Iran خبر تجاوز و قتل ستایش قریشی کودک افغان در شهر ورامین ایران برای همه انسانهای پاک سیرت بسیار دردناک و غم انگیز استدانلود