معنی کالمه دابسمش

هلیا:دختر خورشید و داغ .شکوفه هلودانلود