نحوه بافتن زنجیر با حلقه های پلاستیکی

در این بازی در کمال ناباوری حلقه در پرتاب شعبده باز خود به خود در زنجیر گره میخورد.دانلود