نقاشی در مورد حضرت معصومه

بیانات مقام معظم رهبری در مورد حضرت معصومه که توسط کارشناسی فرهنگی موسسه در تابستان 1394 تهیه شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.دانلود