نوحه امان ازسوال این دوتا

من که دوستشون دارم:)دانلود