نوحه ی ترکی دور منم ای ارغا بلیم دور

ملتمس به خصرت قمر منیربنی هاشم حضرت عباس (ع) تشبیه به شیر و شمشیر وحیدر وتصویر حیدر دور ای میدان جنگین شیری قارداش حسینون قان توکن شمشیری قارداش پناهی ای پناه عالمینون یانور قلبیم گورنده شور و شینون سنه قوربان اولا جان حسینیم آتام شیر خدا تصویری قارداش ابداعی نوین (نوحه ترکی باموسیقی) توسط علیرضابرمور #علیرضابرمور https://tlgrn.me/ARBarmour https://Tlgrm.me/ARBmusic کانالی بیش از4000قطعه بی کلامدانلود