پراکندگی زیست بوم ها

هدف زندگیتان، علاقمندی شما به یک رشته دانشگاهی مثل دندانپزشکی از کجا شکل می گیرد؟ آیا همه هدف های شما از درون شماست یا تاثیر اطرافیان هم در شکل گیری آن هدف بارز است؟ به نظر شما اطرافیان چند درصد موفقیت یا شکست شما را تعیین می کنند؟ برای پاسخ این پرسش می توانید به تماشای این فیلم آموزشی بنشینید.دانلود