چای بلومینگ

این چای با قرار گرفتن در آب جوش میشکفه و به شکل یه گل در میاددانلود