کانال تگرامی دفترخانه اسناد رسمی

فهرست مطالب فصل اول:تاریخچه تشکیل ثبت اسناد. 1 تاریخچه شکل گیری دفاتر اسناد رسمی:2 فصل دوم:شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی... 9 بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی.. 10 رییس دفتر خانه:10 قسمت ثبت تقاضاها:10 ثبت کامپیوتری:11 ثبت دستی:11 قسمت تکمیل مدارک:11 قسمت پرونده سازی:12 قسمت ثبت پرونده:12 جهت دانلود فایل به لینک زیر مراجعه نمایید: http://deniz.4kia.ir/info/18279/1/?getppsid=30دانلود