دانلود فیلم فلزیاب تفکیک فرکانس طلا ( کیلیپ ) از

فلزیاب تفکیک فرکانس طلا فلزیاب تفکیک فرکانس طلا را در صورتی انجام می دهد که ان فلزیاب از نوع فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد و بتواند فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات در میدان الکتریکی و مغناطیسی امواج الکترو مغناطیس جداگانه مورد ارزیابی و تفکیک قرار دهد ...

۱۱:۰۶:۴۱, ۶ تیر ۱۳۹۷