انشا در موردپرواز بدون بال 81

این دستگاه هواپیمای جدید مثل کوله پشتی بدون در و بال و عرض این هوایپما حدود یک متر استدانلود