دانلود مستندفیلم حاج مرزوق عرب

این برنامه به معرفی حاج مرزوق پدر نوحه خوانی سنتی ایران از زبان دوستان و آشنایان می پردازد.دانلود