نمایشگاه مطبوعات در انتظار آیین پایانی

در این ویدئو فارغ از حواشی نمایشگاه مطبوعات 94 گزارشی تهیه کرده ایم. lamasutv.comدانلود