کانال دبیران جغرافیا خراسان شمالی

کانال بجنورد سبز ، غنی ترین کانال تلگرام شهرستان بجنورد و استان خراسان شمالی می باشد که روزانه مطالب بسیار متنوعی منتشر می نمایددانلود